ประวัติโรงเรียนวัดอุดมรังสี

         โรงเรียนวัดอุดมรังสี  ตั้งอยู่เลขที่ 563 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่ง นายล้อม – นางพิมเสน  ฟักอุดม บริจาคไว้ เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2506 สังกัดองค์การบริหารส่วนธนบุรี
                พ.ศ. 2508  ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2510 คุณแม่เพี้ยน ปีติวรรณ ได้บริจาคต่อเติมอาคารโรงเรียนจึงขออนุมัติชื่อเป็นโรงเรียนวัดอุดมรังสี (ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์) เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายประทีป  ปีติวรรณ
                พ.ศ. 2518  ได้โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร 
                พ.ศ. 2538  ได้ขยายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดอุดมรังสี จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3

 

  อักษรย่อของโรงเรียน

                                             ก
                                        นข. อส.

ตราประจำโรงเรียน
 
                          

ข้อมูลทั่วไป

1)  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดอุดมรังสี    ตั้งอยู่เลขที่  563    ถนน เพชรเกษม
 แขวงหนองค้างพลู    เขตหนองแขม     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10160  
โทรศัพท์ 0-2421-0220  โทรสาร     0-2421-0220
e-mail  udomrungsee@yahoo.co.th  website    http://www. udomrungsee.net
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กรุงเทพมหานคร   เขต  เขตพื้นท ี่3 
2)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 3
3)  มีเขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 แขวงหนองค้างพลู และหมู่ 5 แขวงหนองแขม